Anlaşmalı Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/219
K:2004/1159
T:29.01.2004

Taraflar arasınbaki davanın yapılan mühakemesi sönunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına dozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davalı Ali Cilvez vekilinin, davalı Pınar Cilvez aleyhine açtığı boşanma davasının, mahkemece taraf vekillerinin beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 134/3 maddesi hükmüne gore, en az bir yıl sürmuş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birligi temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi bosanma kararı verilebilmesi icin, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinın serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek duzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.
Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını acıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelınden sarsılmıs olup olmadıgının anılan Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asil dinlenilmeksizin, taraf vekillerinin beyanı ile yetinilerek boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.