Boşanma Aile Konutu

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/14195
K:2004/15887
T:28.12.2004

Tarafların evliliği devam ettiğine ve yeni bir aile konutu edinildiği de iddia ve ispat edilmediği gibi aile konutu üzerindeki şerhin kaldırılmasını haklı
kılacak bir sebep de ileri sürülüp ispat edilmediğine göre isteğin reddi gerekir.

4721 s. TMK m. 194/3

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi gereğince aile konutu olarak ozgülenen taşınmaz malın tapu kaydına, konutla ilgili verilmiş
bulunan şerhin, konut üzerinde hak sahibi olan eşin talebiyle terkin edilebilmesi; evlilik birliğinin boşanma veya evliliğin iptali kararıyla, sona ermiş
olması; evlilik devam ediyorsa; konutun aile konutu niteligini yitirmis olması veya yeni bir aile konutunun edilmesi halınde mümkündur. Olayda,
tarafların evliliği devam ettiğine ve yeni bir aile konutu edinildiği de iddia ve ispat edilmediği gibi aile konutu üzerindeki şerhin kaldırılmasını haklı
kılacak bir sebep de ileri sürülüp ispat edilmediğine gore istegin reddi gerekirken; davacıya ait konut uzerindeki “aile konutu” serhinın kaldırılmasına
karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.12.2004 sa.