Boşanma Ayrı Yaşama ve Nafaka

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/3266
K:2003/6288
T:29.04.2003

TaRaFlar arasındaki dayanın vapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün taraflar tebligata rağmen gelmediler. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği gorüşülüp düşünüldü.
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Terk sebebine dayalı bir dava yoktur. Daha sonra meydana gelen olaylar bu davada nazara alınamaz.
Medeni Kanunun 134/1-2.maddesi ( 4721 S. TMK. 166/1-2 ) uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi icin evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdurmeleri eslerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Medeni Kanunun 134/l ( maddesınde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
2-Boşanma davası acılmakla eşlerin ayrı yasama ve nafaka isteme hakkı dogar. ( M.K.m.162/2,137 ) / ( 4721 S. TMK. 197 ). Kaldı ki istek olmasa bile davanın devamı suresınce gerekli tedbirlerin davaya bakan hakim tarafından kendiliğin den ( resen ) alınması zorunludur. ( M.K.137 ) / ( 4721 S. TMK. 169 ) . O halde dava tarihinden geçerli olmak üzere, kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen 1.ve 2. bentlerde yazılı sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 29.04.2003