Boşanma Davası Dövme Hakaret

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

E:2003/2-247
K:2003/186
T:26.03.2003

BOŞANMA DAVASI
DÖVME
HAKARET
MÜŞTEREK HAYATIN TEMELDEN SARSILMASI

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacının davalıyı dövdüğü, davalının da davacıya sürekli olarak “topal senden ayrılacağım, nasıl oldu da
seninle evlendim” diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin
devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında
eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın
reddi hatalıdır.

4721 s. MK m. 166
743 s. MK m. 134

Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Yunak Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen
22.6.2000gün ve 1999/187-2000/113 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin
11.12.2000 gün ve 13860-15626 sayılı ilamı ile; (…Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacının davalıyı dövdüğü, davalının da davacıya
sürekli olarak “topal senden ayrılacağım, nasıl oldu da seninle evlendim” diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek
hayatı temelinden sarsacak derecede ve birligin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında
davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görulmemesine gore, bosanmaya karar
verilecek yerde, yetersiz gerekce ile davanın reddı doğru bulunmamıştır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra geregi
görüşüldu:

 

Tarafların karsılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında acıklanan gerektiricı nedenlere gore, Hukuk Genel
Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme
kararı bozulmalıdır.

 

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429.
maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 26.03.2003 gününde, oyçokluğu ile karar verildi.