Boşanma Davası Görev Yetki

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1182
K:2004/2300
T:26.02.2004

TaraFlar arasındakı davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüsülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Taraf vekilleri dirlikte düzenledikleri 8.4.2003 tarihli dilekçelerinde, aynı günlü kararı temyiz haklarından feragat ettiklerini bildirmişler, daha sonra gerekçeli karar davalı vekiline 11.6.2003 tarihinde tebliğ edilmiş ve davalı vekili tarafından 23.6.2003 tarihinde temyiz edilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432/1. madde uyarınca temyiz süresi, ilamın usulen tebliği ile başlar. Tarafların, gerekçeli karar tebliğ edilmeden temyizden feragat etmeleri hüküm doğurmaz. Zira bu nitelikteki bir feragatin, geçerli kabul edilmesi halinde, tarafların hüküm gerekçesini yada tefhim edilen kararla sonradan yazılan kararın çelişmesi halinde bile, temyiz hakkından yoksun olmaları sonucunu doguracaktır. Bu durum karşısında davalı vekilinin temyiz dilekcesinin kabulü ile hükmün esastan incelenmesi gerekmiştir.
Türk Medeni Kanununun 166/3. madde uyarınca hakim, tarafların menfaatlerini gözonunde tutarak aralarındakı anlasmayı uygun bulması yada gerekli gordüğünde yaptığı değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde, anlaşma koşulları uyarınca boşanmaya karar verecektir. Taraflar ve vekilleri tarafından imzalanan 8.4.2003 tarihli boşanma anlaşmasında “tarafların birbirlerinden hicbir hak ve alacakları kalmadığından tazminat, nafaka, eşya iadesi, altın ve ziynet eşyası iadesi dava haklarından peşinen feragat ettikleri” belirtildigi halde, bu husus hüküm fıkrasında bulunmamaktadır. Kararın tarafların anlaşmalarına uygun duzenlenmemesi bozmayı gerektirmistir.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinın Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici l. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
SONUÇ : Hükmün 1.bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.