Boşanma Davası Koşulları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1481
K:2004/2672
T:04.03.2004

743 s. Yasa m. 132
4721 s. Yasa m. 164

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hukumlerinin uygulanması gerekir.
İhtar kararı bizzat davalıya 30.8.2000 tarihinde tebliğ edilmistir. Bu nedenle; mahkemenin “…eve don ihtar kararının bila tebliğ iade edildigı anlaşılmış terk nedeniyle boşanma davasının kabul şartlarının oluşmadığı…” şeklindeki tesbiti yerinde değildir. Şu halde terk sebebiyle boşanma koşullarının oluşup oluşmadıgı tartısılıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 04.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.