Boşanma Davası Küçük Düşürücü Hareket

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/13099
K:2004/14288
T:01.12.2004

BOŞANMA

4721 s. Yasa m. 163

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü.
Dava Türk Medeni Kanununun 163. maddesinde yer alan ” … davalı eşin küçük düşürücü bir suç işlemesi ” sebebine dayanan boşanma isteğine ilişkindir.
Mahkemece kesinleşme şerhli mahkumiyet kararının ibrazı üzerine başkaca delil toplanmaksızın davanın kabulüne ve boşanmaya karar verilmiştir.
Türk Medeni Kanununun 163. madde gerekçesinde; küçük düşürücü suç ve haysiyetsiz hayat sürmenin nisbi boşanma sebebi haline getirildigi, buna gore ister küçük düşürücu bir suc işlenmıs olsun, ister haysiyetsiz bir hayat sürülmüş olsun boşanmaya hukmetmek için bu durumların diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.
Şu halde; suç işleme halinde birliğin diğer es için cekilmez hal aldıgının kanıtlanması gerekir. Bu nedenle davacı tarafın 18.09.2003 ve 23.02.2004 tarihli delıl listesindeki kanıtları toplanmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 01.12.2004 çar.