Boşanma Davası Mal Kaçırma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/14958
K:2005/244
T:11.01.2005

İlk hükmün yoksulluk nafakasının reddine ilişkin bölümü, davalının bu yöne ilişkin itirazları incelenip reddedilmek suretiyle bozma kararının kapsamı
dışında kalarak (karar düzeltme süresinin de tüketilmesiyle) kesinleştiğine göre, kesinleşen bu kısım davacı yararına usulü kazanılmış hak
oluşturmuştur.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası
gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
İlk hükümde; davacı kocanın açtığı boşanma davasının kabulüne, tarafların boşanmalarına karşı boşanma davasının reddine, davalının
manevi tazminat ve nafaka istemlerinin reddine karar verilmiş; davalının temyizi üzerine hüküm, ” .. davalı yararına tedbir nafakasına hükmedilmesi
gerektiğinden .. ” bahisle bu yonden bozulmuş, davalının bozmanın kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yersiz oldugu belirtilerek, bozmanın
dışında kalan kısımlar acıkca onanmıştır.
İlk hükmun yoksulluk nafakasının reddine ilıskin bölümü, davalının bu yöne ilişkin itirazları incelenip reddedilmek suretiyle bozma kararının
kapsamı dışında kalarak ( karar düzeltme süresinin de tüketilmesiyle ) kesinleştigine gore, kesinleşen bu kısım davacı yararına usulü kazanılmış hak
oluşturmuştur. Munhasıran tedbir nafakasına iliskın bozma kararına uyan mahkeme artık davalı yararına yoksulluk nafakasına hükmedemez. Bu yön
gözetilmeden davalı yararına yoksulluk nafakasına hükmolunması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15
gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.01.2005 sa.