Boşanma Davası Nafaka

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/1232
K:2003/4206
T:25.03.2003

Taraf1ar arasındaki davanın vapılan mühakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün yoksulluk nafakası, manevi tazminat ve vekalet ücreti yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan dugün temyiz eden vekili Av. Mustafa Pehlivanoğlu geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Medeni Kanunun l34/1-2.maddesi uyarınca ( 4721 S. TMK. 166/1-2 ); Boşanma kararı verilebilmesi icin evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdurmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Medeni Kanunun l34/l maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverisli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ıse, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekce ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ancak bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni sayılmamış yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.
2-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görulmemesine gore davalı kadının aşagıdaki bendin kapsamı dısındaki temyiz itirazları yersizdır.
3-Yoksulluk nafakasına yönelik temyize gelince;
Davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği kanıtlanmış olup, uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken bu talebin reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır ( TKM md. 144 ).
SONUÇ : Temyiz edilen kararın 3. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının 2. bentte yazılı nedenle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 275.000.000. lira vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.