Boşanma Davası Süre

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1829
K:2004/3019
T:10.03.2004

TaRaflar arasindaki davanın vapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi görüşülüp düşünüldü.
1-Davalıya yapılan karar tebliğinde Tebligat Yasası’nın 16. maddesi gereğince davalının adreste bulunmama nedeni gösterilmediğinden temyiz süresinde kabul edilmiştir.
2-Hükmün temyizen incelenmesine gelince; mahkemece 11.03.1999 tarihinde boşanma karan verilmiştir. Hüküm uzun süre tebliğe çıkarılmamış ve bu arada evlilik birliği devam ettiğinden tarafların 26.01.2001 tarihinde müşterek çocuklan S.B. dünyaya gelmiştir. Boşanma hükmü kesinlesmeden evlilik birliği devam ettiğinden yıllar sonra davacının hükmü tebliğe cıkarması hakkın kotuye kullanılması niteliğinde olup kabul edilemez. (TMK. md. 2) Birligin Çekılmez hal almadığı belirlendiğinden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde boşanmaya karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
3-4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından (MK. md. 118-494) kaynaklanan bütun davaların Aile Mahkemesinde bakılacagını, geçici 1. maddesi de; sonuclanmamıs davaların yetkilı ve gorevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamına göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10.03.2004 çar.