Boşanma Davası Tedbir

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/2121
K:2004/2907
T:08.03.2004

Taraflar arasınbakı davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gosterilen hüküm nafaka, ziynetler, ev eşyaları, katkı payı alacağı yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bentler dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı-davacı kadın hakkında boşanma davası acılmakla ayrı yaşama hakkını kazanır. ( TKM.137.md. ) Tedbir nafakasına kocanın dava tarihi olan 3.1.2001 tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekirken 19.12.2001 günunden gecerli olacak şekilde tedbir nafakası verilmesi doğru değildir.
3-Bosanmanın eki niteliğinde olmayan tapu iptali-tescil, olmadığı takdirde katkı bedelinin ödenmesi istegı yonünden dosyanın tefrik edilip bilahare görevsizlik kararı verilmesi gerekirken dosya tefrik edilmeksizin görevsizlik kararı verilmesi de bozma nedenidir.
4-Dava konusu edilen ve tarafların müştereken malik olduğu anlaşılan eşyalar yönünden bu eşyaların nitelikleri de belirtilerek müşterek olduklarının tesbiti ile yetinilmesi gerekirken görev yonü düşünülmeden ortaklığın giderilmesi sonucunu doguracak şekilde hüküm kurulması da bozmayı gerektirmiştir.
5-Tarafların mustereken malık olmadıkları eşyalar yönünden de hangi eşyanın hangi tarafa ait olduğu, bu eşyaların nitelik ve değerleri ayrı ayrı gösterilerek infazda tereddüde yer vermeyecek şekilde hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Temyize konu kararın 2, 3, 4, 5. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün temyiz edilen diğer yönlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 08.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.