Boşanma Davası Temyiz

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/3187
K:2003/4309
T:27.03.2003

Taraflar arasimdaki davanın yapılan mühakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Temyiz edilen karar temyiz eden davacı tarafa 21.1.2003 günü tebliğ edilmiş ve fakat söz konusu karar yasada öngörülen ( HUMK.432 ) 15 günlük süre geçtikten sonra 21.2.2003 tarihinde verilen dilekçe ile temyiz edilmiştir.
Kuşkusuz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı kanunla değiştirilen 432.maddesine göre, temyiz kanuni süre geçtikten sonra yapılır ise, temyiz isteminin reddine karar verme yetkisi hükmü veren mahkemeye aittir.
Ne varki Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların yasal süre geçtikten sonra temyiz edilmesi veya temyiz kabiliyetinin bulunmaması halinde dosyanın yerel mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmeden, Yargıtay’a gönderilmesi durumunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı kanun ile değisik 432/4.maddesine gore, bu konuda bir karar verilmek uzere, dosya mahalline geri cevrilmeden doğrudan dogruya Yargıtay’cada temyız isteminin reddine karar verilebileceği ( l.6.1990 günlü ve l989/3 Esas,l990/4 Karar sayılı ) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca karara baglanmıştır. Bu durumda gösterilen sebeple temyiz isteminin reddi gerekir.
2-Davalının ( kadının ) temyizine gelince;
Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı suresince, gerekli olan, özellikle eslerin barınmasına ( TMK. md.186/1 ) geçimine, ( TMK md.185/3 ) malların yonetimıne ( TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215 ) ve cocukların bakım ve korunmasına ( TMK.md.185/2 ) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden ( resen ) almak zorundadır. O halde dava tarihinden geçerli olmak üzere, herhangi bir işi ve geliri olmayan kadın yararına Türk Medeni Kanununun 185/3, 186/3 maddelerine uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, davacının temyiz dilekçesinin 1. bentte açıklanan sebeple REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.