Boşanma Davası ve Mal Rejimi

Esas :2010/18867
Karar:2011/19632
Tarih:24.11.2011

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kocanın kabul edilen boşanma davası, davalı-davacı kadının tedbir nafakası davasında hükmedilen nafaka miktarı, kusur, tazminatlar, nafakalar, ziynet ve katkı payı alacağı, mal rejimi tasfiyesi yönünden temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.

2- Dava dilekçesinden alınan başvurma harcı bu dilekçede yer alan bütün istemleri kapsar. Davalı-davacı kadının boşanma davasının fer’isi niteliğinde olmayan ziynet eşyası, mal rejiminin tasfiyesi, araca katkı karşılığı tazminat istemine ilişkin dava değerleri açıklattırılıp, peşin nispi harç tamamlattırılarak (HK. md. 30-32) davalı-davacı kadının boşanma davası nedeniyle verilen boşanma hükmünün temyiz edilmeksizin kesinleştiği, mal rejimine ilişkin davanın dinlenebilir hale geldiği gözetilerek deliller değerlendirilip bir karar vermek gerekirken ziynet eşyaları talebi, mal rejiminin tasfiyesi ve araç bedeli talebi konusunda yazılı şekilde karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 24.11.2011 (Per.)