Boşanma Davası ve Nafaka

Esas :2010/17587
Karar:2011/17473
Tarih:26.10.2011

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.

2- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md. 186/1) geçimine, (TMK md. 185/3) malların yönetimine (TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK. md. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK. 169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3 üncü maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya AYKIRI BULUNMUŞTUR.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ. 26.10.2011 (Çrş.)

KARŞI OY YAZISI

Davalı kadının yoksulluk nafakası talebi olmadığı halde; davacı kocanın, gönlünden koptuğunu boşanmak istediğini eşine 150 TL. yoksulluk nafakası vermek isteğini içeren tek yanlı beyanı üzerine; mahkemece boşanma kararıyla birlikte davalı yararına aylık 150 TL. yoksulluk NAFAKASINA HÜKMEDİLMİŞTİR. Duruşmaya katılmadığından, davalı kadın, kocanın bu tek yanlı beyanına karşılık bir beyanda bulunmamış; temyiz itirazında, kendisine yoksulluk nafakası verilmesine değil, yoksulluk nafakasının miktarına İTİRAZ ETMİŞTİR. Bu durumda, davalı kadın bakımından, yoksulluk nafakasıyla ilgili talebin mevcut olduğu (HMK. md. 26) KABUL EDİLMELİDİR. Ancak, talep edilen yoksulluk nafakası MİKTARI AÇIKLANMALIDIR. Bu nedenle; mahkemece hakimin davayı aydınlatma ödevi (HMK. md. 36, HUMK. md. 75/2) çerçevesinde davalı kadından talep edilen yoksulluk nafakasının miktarını açıklaması istenilmesi, açıklamayla belirlenecek talep miktarı göz önüne alınarak, tarafların ekonomik ve sosyal durumu da araştırılmak suretiyle; uygun yoksulluk nafakasına KARAR VERİLMELİDİR. Diğer bozma nedenine de katılmakla birlikte, hükmün ayrıca açıkladığım nedenle de bozulması gerektiğini düşünüyorum.