Boşanma Davası ve Velayet

Esas :2010/2395
Karar:2011/4109
Tarih:09.03.2011

-YARGITAY İLAMI-

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı tarafından her iki boşanma davasına yönelik olarak, davalı-karşı davacı tarafından ise velayet yönünden temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

1 – Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-karşı davalı Şerife’nin, reddedilen kendi boşanma davasına yönelik temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.

2 – Davalı-karşı davacı Cantekin tarafından açılan boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Terk hukuki nedenine (TMK. md. 164) dayalı bir DAVA BULUNMAMAKTADIR. Eşlerin uzun süre de olsa fiilen ayrı yaşamaları başlı başına boşanma NEDENİ DEĞİLDİR.

Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit OLMASI GEREKİR. Oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak İZAHLARDAN İBARETTİR. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçeyle boşanmaya karar verilmesi usul ve KANUNA AYKIRIDIR.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün kabul edilen davalı-davacı kocanın davası yönünden yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenle BOZULMASINA, reddedilen davacı-davalı kadının davası yönünden yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, bozma kapsamına göre tarafların velayet ve boşanmanın eklerine yönelik temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 09.03.2011