Boşanma Davası Velayet

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1210
K:2004/2431
T:01.03.2004

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gosterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü.
KARAR : Davacının boşanma sonucunda velayetleri kendisine verilen çocukların Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirilmesi istemi ile hasımsız olarak açtığı dava sonucunda Özgür, Özkan ve Özcan adlı cocukların Türk Medeni Kanununun 346. ve 347. maddesi gereğince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarından birisine konulmaları hususunda haklarında koruma kararı verilmesine ilişkin hüküm Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügünce temyiz edilmis, mahkemece 17.10.2003 günlu kararı ıle temyiz edenin davada taraf bulunmadıgı gerekçesi ile temyiz talebinin reddine karar verilmiş olup, bu karar süresi içinde adı gecen kurum tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz yetkisi taraflara veya hüküm ile kendisine bir külfet tahmil olunana veya bir hakkı ihlal olunana aittir. O halde mahkemenin temyiz talebinin reddine iliskın 17.10.2003 günlu kararın kaldırılarak işin esasının incelenmesinde ;
SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle 4787 sayılı Yasanın 6/2-b bendi hükmü koşullarının oluşmuş bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 01.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.