Boşanma Davasında Eşit Kusur

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/3207
K:2003/4408
T:27.03.2003

TaRaflar arasınbaki davanın vapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda Tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 1.10.2002 günü temyiz eden Serpile B. vekili Av. Mahmut Cengiz Özdemir ve karşı taraf vekili Av. İsmet Göcer geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması icin duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düsünüldü.
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükumlerinin uygulanması gerekir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandıgı delillerle kanuna uygun sebeplere ve ozellikle delillerin takdirinde bır yanlışlık görülmemesine göre davacı ve davalı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Boşanmaya neden olan olaylarda eşini doven davacı ve davalı kocada eşit kusurludur. O halde davacı kadının da boşanma davasının kabulü gerekirken, reddi ve yazılı şekilde hükum kurulması bozmayı gerektirmistir.
SONUÇ : 1-Davacı ve davalı kadının diger temyiz itırazlarının 1. bentte gösterilen nedenlerle REDDİNE,
2-Hükmün davacı kadın lehine 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 275.000.000. lira vekalet ücretinin Süleyman#dan alınıp Serpile#ye verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 27.03.2003