Boşanma Davasında Feragatin Sonuçları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/14877
K:2004/2950
T:09.03.2004

Taraflar arasındaki davanın vapılan nuhakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyiZen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Ersin vekili geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Koca boşanma davası açmış bu davadan 29.8.1997’de feragat etmiş, dava retle sonuçlandırılmıştır. Bu dava ise 17.5.2002 tarihinde açılmıştır. Toplanan delillerden davacının 2.4.1998’de nefes darlığı şikayetiyle hastaneye yattığı 15.4.1998 tarihinde de taburcu edildiği anlaşılmıştır. Bu sure zarfında davalı kadının davacı kocanın yanında refakatçi kalmıs olması evlilik birliğinin yeniden kuruldugunu göstermez. 4 yıllık zaman icerisinde tanık beyanlarına gore tarafların biraraya gelmedıkleri anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanununun 166/son maddesindeki şartlar davacı koca yararına gerçekleşmiş olup, davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 ) kaynaklanan bütun davaların Aile Mahkemesinde bakılacagını, geçici l. maddesi de; sonuclanmamıs davaların yetkili ve gorevli aile mahkemesıne devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 375.000.000 Tl. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 09.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.