Boşanma Davasında Kusurlu Eşin Durumu

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1887
K:2004/3027
T:10.03.2004

4721 s. Yasa m. 164,174,175

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre temyiz eden kadının davası yönünden temyiz itirazları yersizdir.
2-Kadının kocanın terk nedeniyle boşanma davası yönünden temyizine gelince;
Yapılan soruşturmaya, toplanan delillere, kararın dayandıgı kanuni gerektirici sebeplere, ozellikle ihtarın, Türk Medeni Kanununun 164. maddesi ile 27.3.1957 gun ve 10/1 sayılı İctihadı Birlestırme Kararına uygun bulunmasına; Davanın süresinde acılmış olmasına; Davalının kanunen korunmaya değer bir sebep olmadığı halde ortak konuttaki aile birliğine dönmediğinin anlaşılmış bulunmasına ve ozellikle boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadın tamamen kusurlu olup Türk Medeni Kanununun 174/1 ve 175. maddeleri koşulları oluşmadıgı halde yazılı sekılde hükum kurulması usul ve yasaya aykırı olup, aleyhte bozma olamayacağına göre temyiz itirazları yerinde olmadığı gibi, diğer yönlere ilişkin temyiz istemleri de varit değildir.
SONUÇ : Bu itibarla bütün temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı ilam harcının temyiz edene yüklenmesine, peşin alınan harcın mahsubuna, 10.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.