Boşanma Davasında Ne Kadar Sürer

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/13745
K:2004/14686
T:08.12.2004

Somut olayda; boşanma davası Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde yer alan terk sebebine dayanmaktadır. Terk sebebine dayanan
boşanma davasında, davalının “davayı kabul” beyanı sonuç doğurmaz. Bu bakımdan tarafların gösterecekleri deliller usulünce toplanıp, dayanılan
hukuki sebep çerçevesinde değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.

4721 s. TMK m.164, 184/1-3, 166/3

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen
hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün * duruşmalı temyiz eden davalı tebligata rağmen
gelmedi. Karşı taraf temyiz eden Erdal ile vekili geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan
sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği gorüşülüp düşünüldü.
1-Boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde yer alan terk sebebine dayanmaktadır. Terk sebebine dayanan boşanma
davasında, davalının “davayı kabul” beyanı sonuç doğurmaz. ( TMK. md. 184/1-3) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanılarak
acılmış bir davada Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesindeki sartların varlığı halinde kabulun hukukı degeri vardır. Dava, bu sebebe
dayanmamaktadır. Bu bakımdan tarafların gösterecekleri deliller usulünce toplanıp, dayanılan hukuki sebep çerçevesinde değerlendirilerek hasıl
olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken boşanma davasının davalı tarafından kabul edildiğinden bu halde evlilik birliğinin temelinden
sarsılmış sayılması gerektiğinden söz edilerek yazılı gerekce ile hüküm kurulması dogru görulmemistır.
2-Kabule gore de; Davalının bizzat dinlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi de usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Temyiz edilen kararın yukarıda l. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının diğer ve davacının
temyizinin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 08.12.2004 çrş.