Boşanma Davasında Tazminat Talebi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/14707
K:2004/14613
T:06.12.2004

Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu
tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini belirtmiştir.

4721 s. TMK m. 174/1,186
743 s. MK. m. 4,42,44

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm
nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle * davacının kişilik haklarına bir saldırının
kanıtlanmamış bulunmasına gore aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.
2-Boşanmaya neden olan olaylarda haksız dava açan ve davası reddedilen koca tamamen kusurludur.
* Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati bosanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu
tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte sececeklerini , birligin giderlerine guclerı oranlarında
emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngormüştur. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden
daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi destegini yitirmistir. O halde mahkemece,
tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak * kadın yararına uygun
miktarda maddi tazmınat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün 2.bentte açıklanan nedenle maddi tazminat yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan
sair temyiz itirazlarının 1. bentte açıklanan nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren
15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 06.12.2004 (Pzt.)