Boşanma Davasında Terk

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/180
K:2004/743
T:22.01.2004

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gosterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü.
KARAR : Fiili ayrılık başlı başına boşanma sebebi değildir. Terk Hukuki nedenine dayalı bir dava yoktur.
Ayrılığa karar verilebilmesi için boşanma sebebinin gerceklesmesi ve fakat ortak hayatın yeniden kurulması olasılıgının bulunması ( TMK.md.170/3 ) gerekir. Oysa toplanan deliller Turk Medenı Kanununun 161, 162, 163, 164, 165 ve 166. maddesinde yer alan, boşanma sebeplerinden birinin varlığını kabule elverişli ve yeterli değildir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşulerek yetersiz gerekce ile ayrılıga karar verilmıs olması usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 22.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.