Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/101
K:2004/1149
T:29.01.2004

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kocanın kabul edilen boşanma davası, ziynetler, maddi, manevi tazminat, yoksulluk ve tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
2-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına gore kocanın tum kadının aşağıdaki bentlerin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
3-Uyulan bozma kararında da acıklandığı gibi evlilik birliginin sarsılmasına sebep olan hadiselerde eşler esıt kusurludurlar. Kadının boşanma sonucu yoksulluğa düşeceği de gerçekleşmiştir. Bu açıklama karşısında kadın yararına uygun bir yoksulluk nafakası verilmesi gerekir. ( 743 S.M.K. m.144 ) Acıklanan husus uzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.
4-Toplanan delillerden kadına ait dava konusu ziynetleri alma imkanını bulamadan evden ayrıldıgı anlasılmaktadır. Ziynetlerle ilgilı davanın da kabulü gerekirken isteğin reddedilmesi de yarinde değildir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 3. ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerin ise ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Fahrettin’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran Dilek’e geri verilmesine, 29.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.