Boşanma Davasının Reddi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/1515
K:2003/4931
T:07.04.2003

Teraflar araşındaki dayanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sedeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı ve davalı kocanın tüm, davacı ve davalı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurludur.
Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte sececeklerini, birliğin giderlerine gücleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngormüştur. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha zıyade kusurlu olmadıgı anlaşılmaktadır. Bosanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru gorülmemiştir.
3-Davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de belirlenmiştir. Turk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları olustugundan davacı lehine uygun miktarda yoksulluk nafakası takdıri gerekir. Bu yön gözetilmeden yoksulluk nafakası talebinin de reddi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : 1-Hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kesimlerinin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA,
2-Hükmün 2 ve 3. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, aşağıda yazılı harcın Ercan#a yüklenmesine, peşin alınan harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran Ayşe#ye geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.