Boşanma Kararının Tenfizi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/3784
K:2003/4670
T:02.04.2003

Taraflar araşındaki davanın yapılan muhakemesi sönunda mahalli mahkemeçe verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı yabancı mahkemeden verilen boşanmaya ilişkin kararın tenfizini istemiştir. Fürth Sulh Mahkemesi tarafların boşanmalarına karar vermiş ve karar 12.3.2002 de kesinleşmiştir.Tenfizi istenilen ilamda 18.8.1986 doğumlu Onur ile 28.2.1992 doğumlu Orcun#un velayeti konusunda tarafların hemfikir oldukları ifade edilmiştir.
1-Evlilik devam ettiği sürece ana baba velayeti birlikte kullanırlar. Boşanma ve ayrılıga karar verilmesi halinde hakim velayeti eşlerden birine vermek zorundadır. ( MK. md. 336 ) Velayetin düzenlemesi kamu düzeni ile ilgilidir.Yabancı mahkemenin cocukların velayetini yazılı sekilde düzenlemesı Turk Medeni Kanununa aykırıdır. ( MÖHUH md.38/c ) Ancak yabancı ilamın kısmen tenfizine karar verilmesi de imkan dahilindedir. ( MÖHUH md. 40 ) Mahkemenin velayet düzenlemesine yonelik tenfiz isteğini reddetmesinde isabetsizlik yoktur.
2-Furth Sulh Mahkemesinden verilen boşanma ilamı kesinleşmiştir. 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki yasanın 36, 37, 38 maddelerinın aradıgı sartlar gercekleşmiştir.Mahkemece yabancı ilamın boşanmaya yönelik bölümünün tenfizine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile isteğin tümünün reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır;
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerine ilişkin temyiz itirazlarının ise reddine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.