Boşanma Maddi Tazminat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/3322
K:2003/6304
T:29.04.2003

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gosterilen hüküm taZminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüsülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre tarafların aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadının tedbir nafakası Türk Kanunu Medenisi döneminde acılmıştır. Bu nedenle dava tarihi olan 5.9.2000 tarihinden 1.1.2002 tarihine kadar, kadın icin uygun tedbir nafakasına hükmolunması gerekirken eski kanun donemini de kapsayacak şekilde ( TKM.md.152 ) aksine yazılı sekilde hüküm kurulması doğru değildir.
3-4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındıgında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücune ihlal edılen mevcut ve beklenen menfaatlerinin ağırlıgına nazaran kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Medeni Yasanın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat ( MK.143/1 ) ( 4721 S. TMK. 174 ) takdiri gerekir. Yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
4-Maddi tazminat boşanma hükmünün kesinleşmesiyle gündeme gelir. Bu nedenle faize boşanma hükmünün kesinlesmesi tarihinden hukmolunur. Bu yön gozetilmeden faize mukabıl dava tarihinden başlayarak hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : 1-Hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kesimlerinin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA,
2-Hükmün 2. ve 3. benlerde gösterilen nedenlerle kadın lehine, 4. bentte gösterilen nedenlerle koca lehine BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair temyiz itirazının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 29.04.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.