Boşanma Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1793
K:2004/2619
T:03.03.2004

TaraFlar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sönunda mahalli mahkemeçe verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiZ edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Kadın, açtığı boşanma davasında, hem evlenme nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldığından bahisle yoksun kaldığı kazanc kaybı ve sigortalılık haklarını yitirmesine karşılık ve hem de, boşanma sonucu, eşinin sigortasından yararlanarak ücretsiz muayene hakkını yitireceğinden, bu sebeple maddi kayıpları olacağından söz ederek 20 milyar lira maddi tazminat istemiştir. İstegin ikinci bolümü “..bosanma yüzünden mevcut menfaatin kaybı..” kapsamında olup, Turk Medeni Kanununun 174/1. maddesı kapsamına girer ise de, evlenme yüzünden yoksun kalınan kazanç ve sigortalılık kaybı, bu kapsamda değildir. Bu bakımdan, maddi tazminat talebinin ne kadarının 174/1. maddesi kapsamında, ne miktarının bu kapsam dışında olduğunun davalı-davacı vekiline sorulup açıklattırılması ve hasıl olacak sonuc uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde maddi tazminata hükmolunması dogru gorülmemiştir.
3-Maddi ve manevi tazminatın, boşanma hükmünun kesinlesmesıyle muaccel hale geleceği ve bu tarihten itibaren faize hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, dava tarihinden geçerli olacak şekilde faize karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 03.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.