Boşanma Nafaka

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/3811
K:2003/4907
T:07.04.2003

TeRaflar arasındaki davanın yapılan mühakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen huküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine gore davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Boşanmaya neden olan olaylarda güven sarsıcı davranışta bulunan kocada eşit kusurludur. Kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düsecegı de acıktır. Turk Kanunu medenisinin 144. maddesi koşulları ( 4721 S. TMK. 175 ) oluştugundan uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir. Bu yön gozetilmeden yoksulluk nafakası talebinin de reddi bozmayı gerektirmiştir.
3-Anne yanında bulunan küçükler icin dava tarihinden itibaren hüküm kesinlesinceye kadar tedbır nafakasına ( TKM. md. 137 ) hukmolunmaması ( 4721 S. TMK. 169 ) da doğru değildir;
SONUÇ : 1-Hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kesimlerinin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA,
2-Hükmün 2 ve 3. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.