Boşanma Nedenleri

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/2946
K:2003/4432
T:27.03.2003

TeRaflar arasındaki davanın yapılan muHakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka ve tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüsülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Terk nedenine dayalı bir dava yoktur.
Medeni Kanunun 134/1-2.maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdurmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Medeni Kanunun 134/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverisli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki acıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerın takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.Ancak bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni sayılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.
2-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteligine, günun ekonomik kosullarına gore kadın icin takdir edilen tedbir ve yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Medeni Kanunun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dıkkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
3-Davalı kadın beş milyar tazminat istemiştir. Tazminatın niteliği açıklattırılıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykarıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2. ve 3. bentlerde yazılı nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.