Boşanma Tedbir Nafakası

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2003/24134
K:2004/1515
T:27.01.2004

Yukarıba tarih ve numarası yazılı merçi kararının müddeti icinde temyizen tetkiki borclu vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gonderilmiş olmakla okundu ve gereği gorüşülüP düşünüldu:
KARAR : Takip dayanağı Niğde l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/529 esas 2003/210 karar sayılı 11.3.2003 karar tarihli boşanma ilamında tedbir nafakasına hukmedilmiştir. Boşanma talebi reddedildiğinden ve nafakanın devamına ilişkin karar olusturulmadıgından bu durumda tedbır nafakası boşanma kararının kesinleşmesi tarihine kadar devam eder ve kesinleşme tarihinde son bulur. Bu kural ışıgında boşanma davasının red kararının kesinleşme tarihi araştırılıp sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı sekilde istemın reddi biçiminde karar tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.