Boşanmada Çocukları Velayeti

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/14384
K:2004/14229
T:30.11.2004

Ananın çocukları boşandığı babadan habersiz ve iddet müddetinden sonra nüfusa kaydettirdiği anlaşılmakla babanın daha öhce bu tescilden bilgi
sahibi olduğu da kanıtlanamadığından hak düşürücü süre dolmuş sayılmaz.

4721 s. TMK m. 289/son

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacının Hakan, Ozan ve Okan isimli cocukların doğumunu ve kendisinden olmadığını öğrendiği tarih 25.5.2003 tarihidir. Bunun aksini gosterir bir
kanıtta getirilmemiştir. Çocuklar boşanma hükmünün kesinleşmesinden ve anne tarafından babanın haberi olmadan iddet muddeti gectikten sonra
23.10.2001 tarihinde tescil ettirildiği anlasılmaktadır. Babanın daha once doğumlardan bilgi sahibı oldugu da kanıtlanmamıştır. Türk Medeni
Kanununun 289/son maddesi gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık sure bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Koşulları
oluştugundan taraf delillerinin toplanıp sonucu uyarınca karar vermek gerekirken yazılı sekilde karar verilmesı usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı
gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 30.11.2004 (Salı)