Boşanmada Deliller

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/8943
K:2003/12963
T:07.10.2003

1086 s. Yasa m. 274
4721 s. Yasa m. 166

1-Tanık ikame edecek kimse öncelikle bunların isim ve adreslerini içeren listeyi mahkemeye vermek zorundadır. Bu listede gösterilmeyen kimseler dinlenemez ve 2. bir liste verilemez. ( HUMK.md.274 )Bu nedenle tanık Gülfer A…’ın beyanları hükme esas alınamaz. Diğer taraftan tanık Metin Ö…’ in beyanlarından geçen olaylardan sonra evlilik birliği devam etmiştir. Bu olaylarda nazara alınamaz. Terk nedenine dayalı bir dava bulunmamaktadır.
Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Turk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverisli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki acıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itıbarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşü1erek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 )kaynaklanan bütun davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici 1.maddesi de; sonuclanmamıs davaların yetkili ve gorevli aile mahkemesine devredılecegini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
SONUÇ : Hükmün yukarıda 1.bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışındaki sair hususların incelenmesine yer olmadığına, duruşma: olunan 275.000.000 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 07.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.