Boşanmada Kusurlu Davranış

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/2137
K:2003/5115
T:08.04.2003

Taraflar araşındaki davanın yapılan nuhakemesi sonunda mahalli mahkemeçe verilen hukmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma icin tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Bülent Ç. tebligata rağmen gelmedi. Karşı taraf temyiz eden Çilek Ç. ile vekili Av.  geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması icin duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandıgı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlıslık gorulmemesıne gore davalının tüm davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Boşanmaya neden olan olaylarda davacının kusurlu bir davranışı kanıtlanamamıştır.Davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de anlaşılmaktadır. Türk Kanunu Medenisinin 144. maddesi koşulları oluştugundan davacı yararına yoksulluk nafakası verilmemesi bozmayı gerektirmistır.
SONUÇ : Hukmün 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların l. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 275.000.000 lira vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, 08.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.