Boşanmada Tarafların Anlaşması

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

E:2004/2-57
K:2004/114
T:25.02.2004

Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 20.12.2001 gün ve 2000/2146 E. 2001/1846 K. sayılı kararın incelenmesi taraflar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 7.6.2002 gün ve 6848-7673 sayılı ilamı ile; ( …
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının tedbir nafakasına yönelik itirazları yersizdir.
2-Davacının adı Hakan olduğu halde karar başlığında Hakkı yazılması daktilo hatası olup her zaman düzeltilmesi mümkün olduğundan bozma sebebi yapılmamıştır.
3-Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacının bağımsız ev temin etmediği, davalı karısına dört karı alırım şeklinde sözler sarfettiği, davalının da davacı kocasına hakaretamiz sozler sarfettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında muşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birligin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir gecimsizlik mevcut ve sabittır. Olayların akışı karsısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşlerin birlikte yaşamaya zorlanmanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri cevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra geregi gorüşüldu:
KARAR : Tarafların karsılıklı iddıa ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 25.2.2004 gününde, oybirliği ile karar verildi.