Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/12683
K:2004/13868
T:25.11.2004

4721 s. Yasa m. 175,186
1086 s. Yasa m. 274

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tedbir ve yoksulluk nafakaları yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Bir davada birden fazla tanık listesi verilemez. ( HUMK.274. madde ) İkinci tanık listesindeki tanık beyanlarına dayanılarak hüküm kurulamaz.
Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Turk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverisli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki acıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettır. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ancak bu yon temyiz edilmediğinden bozma sebebi sayılmamış, yanlışlığa deginilmekle yetinilmiştir.
2-Tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin temyize gelince;
Davacı kadın calışmakta ve düzenli geliri bulunmaktadır. Davalı koca işsizdir. Turk Medeni Kanununun 186. maddesı karsısında tedbir nafakası isteminin, Türk Medeni Kanununun 175. madde koşulları gerçeklemediğinden yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Hükmün 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.