Hastalık Nedeniyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2003/3064
K:2003/4349
T:27.03.2003

Taraf1ar arasındaki davanın vapılan nuhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
Türk Kanunu Medenisinin 134. maddesine ( 4721 TMK. 166 ) dayanılarak acılan dir boşanma davasında, ancak iradi davranışlar boşanma sebebi olur. Davalı kadının, Rezidüel Şizofreni denilen akıl hastalığına musap bulunduğu ( ….tutulmus olduğu ), hastalığının kronık ( sureğen ) vasıf kazandıgı ve tıbbi şifasının mümkün görülmediği mevcut hastalığı nedeniyle evlilikte kendisine yuklenen görevleri yerine getirmesinin beklenemiyeceği, Adli Tıp 4. İhsas Kurulunun 9.10.2002 tarihli raporu ile belirlendiğine gore davranıslarının iradi olduğu kabul edilemez. Akıl hastalıgına dayalı bır davada yoktur. Öyleyse Türk Kanunu Medenisinin 134. maddesine dayalı davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.