Nafaka Boşanma Davasının Eki Niteliğindedir

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/1141
K:2004/2298
T:26.02.2004

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldu:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı vekilinin son oturuma katılmamış bulunmasına gore davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteligindedır. Yargılama asamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sozlu olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi degildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgecme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı sekılde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.