Terk Nedeniyle Boşanma Dava Şartları

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

E:2003/2-512
K:2003/538
T:01.10.2003

Taraflar arasındaki boşanma davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir Asliye 5.Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 4.6.2002 gün ve 2002/42-435 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 28.11.2002 gün ve 2002/12088-13364 sayılı ilamı ile, ( … 1- Kocanın temyizinin -harcı ve kaydı yok- incelenmesine yer olmadığına,
2- Kadının temyizine gelince; koca “”bağımsız ev temin etmediği gibi davadan sonra da davalı kadını eve davet etmiştir. Hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma nedeni yapılamaz.
Medeni Kanunun 134/1-2. maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdurmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Medeni Kanunun 134/1. maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverisli olmayan beyanlar olup bir kısmı ise, sebep ve saiki acıklanmayan ve ınandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri cevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, Mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan, sonra geregi gorüşüldu:
KARAR : Tarafların karsılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadakı tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 01.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.