Terk Sebebiyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

E:2003/2-246
K:2003/185
T:26.03.2003

Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Balıkesir Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 9.11.2001 gün ve 2001/201-791 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 9.4.2002 gün ve 343-5005 sayılı ilamı ile; ( …Terk sebebine dayalı usulüne uygun açılmış bir dava yoktur. Davacı tarafından hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma sebebi olarak kabul edilemez.
Medeni Kanunun 134/1-2. maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdurmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Medeni Kanunun 134/1. maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverisli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki acıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerıni takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri cevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra geregi gorüşüldu:
KARAR : Tarafların karsılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadakı tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 26.3.2003 gününde, oybirliği ile karar verildi.